Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy
Prześlij odnośnik znajomemu Drukuj stronę Zapisz w formacie PDF

Powiadom znajomego o artykule

Informacja z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia we Wrocławiu z dnia 10 lipca 2012 roku

 

Informacja z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia we Wrocławiu

 z dnia 10 lipca 2012 roku

W dniu 10 lipca 2012 roku odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia, które poprowadziła Przewodnicząca - Pani Agnieszka Piątkiewicz. W obradach uczestniczyli członkowie WRZ, Pani Monika Kwil - Skrzypińska - Dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz Pani Danuta Florek - Wicedyrektor DWUP.

Przyjęto następujący porządek obrad:

 1. przyjęcie zaproponowanego porządku obrad,
 2. zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia WRZ,
 3. informacja o efektywności wykorzystania środków Funduszu Pracy na aktywizację bezrobotnych w 2011 roku w województwie dolnośląskim,
 4. analiza efektywności realizowanych Piorytetów VI, VII, VIII w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
 5. informacja o działalności agencji zatrudnienia w województwie dolnośląskim oraz współpracy z publicznymi służbami zatrudnienia w zakresie realizacji polityki rynku pracy,
 6. sprawy różne.

Po przywitaniu uczestników spotkania, przyjęciu zaproponowanego porządku obrad
i zatwierdzeniu protokołu z poprzedniego posiedzenia Przewodnicząca Pani Agnieszka Piątkiewicz oddała głos Pani Danucie Florek – Wicedyrektorowi DWUP, która przedstawiła informację o efektywności podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w 2011 roku, finansowanych z Funduszu Pracy, takich jak: szkolenia, prace interwencyjne, roboty publiczne, prace społecznie użyteczne, staże, refundacje pracodawcom kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz środki na podjęcie działalności gospodarczej. W 2011 roku w siedmiu wskazanych programach objętych zostało w województwie dolnośląskim 20479 osób. Udział w programie zakończyły 27524 osoby (są tu również osoby, które rozpoczęły aktywizację w 2010 r.), a 15690 osób uzyskało zatrudnienie w trakcie uczestnictwa w programach lub po jego zakończeniu. Najwięcej osób uczestniczyło w stażach i szkoleniach. Efektywność zatrudnieniowa ogółem wskazanych programów wyniosła 57,0 %, a w poszczególnych formach aktywizacji przedstawiała się następująco: refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – 100%, przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej – 100%, prace interwencyjne – 74,7%, roboty publiczne 57,5%, staże – 56,1%, szkolenia 43,4%, prace społecznie użyteczne – 19,9%. Województwo dolnośląskie osiągnęło wyższe wskaźniki efektywności zatrudnieniowej niż średnio w kraju, poza wskaźnikiem zatrudnienia po pracach społecznie użytecznych. Kolejny wskaźnik efektywności - koszt ponownego zatrudnienia w prezentowanych programach rynku pracy wyniósł w województwie dolnośląskim - 9504,00 zł i był zróżnicowany w poszczególnych powiatch. Najniższy koszt ponownego zatrudnienia osiągnął powiat trzebnicki - 6359,39 zł., najwyższy zaś powiat wołowski - 12788,19 zł.

Po wysłuchaniu sprawozdania, wśród uczestników spotkania wywiązała się dyskusja. Między innymi wskazywano , że po odbyciu stażu, większa liczba osób powinna znaleźć zatrudnienie i staże powinny być dłuższe. Państwo powinno również wpierać kształcenie w firmie, bo zmiany technologiczne są tak szybkie, że żadna szkoła nie jest w stanie za nimi nadążyć. Kolejny raz podkreślono, że główną barierą w zwiększeniu liczby miejsc pracy są wysokie koszty zatrudnienia.

W następnym punkcie porządku obrad Pani Monika Kwil – Skrzypińska – Dyrektor DWUP przedstawiła analizę efektywności realizowanych Piorytetów VI, VII, VIII w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W ramach Priorytetu VI realizowano cztery cele szczegółowe:

 1.  Zwiększenie zasięgu oddziaływania aktywnej polityki rynku pracy. Osiągnięto następujące wskaźniki: liczba osób, które zakończyły udział w projekcie – 69,71%, liczba osób, które zostały objęte Indywidualnym Planem Działania – 40,99%, liczba osób, które uzyskały środki na podjęcie działalności gospodarczej – 113,47%. Ze względu na niski stopień realizacji liczby osób objętych Indywidualnym Planem Działania, wprowadzono kryterium, w którym w projektach obligatoryjnie będzie realizowana forma wsparcia w postaci Indywidualnego Planu Działania.
 2. Zwiększenia poziomu zatrudnienia wśród osób młodych. Osiągnięto następujące wskaźniki: liczba osób w wieku 15-24 lata, które zakończyły udział w projektach – 95,23%, liczba osób w wieku 15-24 lata, zamieszkujących obszary wiejskie, które zakończyły udział w projektach – 164,58%, liczba osób w wieku 15-24 lata, które otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej – 72,55%. Aby podnieść wskaźnik udziału osób młodych w projektach zakłada się obligatoryjny udział grupy w wieku 15 -24 w projektach.
 3. Zmniejszenie bezrobocia wśród osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy. Wskaźnik liczby osób, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, które zakończyły udział w projekcie wyniósł - 106,52%. Wskażnik liczby osób, które otrzymały środki na działalność gospodarczą wyniósł, w przypadku osób: niepełnosprawnych – 66,27%, długotrwale bezrobotnych – 225,51%, osób z terenów wiejskich – 347,30%. Celem zwiększenia wskaźnika udziału osób niepełnosprawnych, które otrzymały środki na działalność gospodarczą w roku 2011 i 2012 ogłoszono konkursy skierowane wyłącznie do osób niepełnosprawnych.
 4. Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób starszych.Wskaźnik liczby osób, w wieku 50-64 lata, które zakończyły udział w projektach wyniósł - 56,42%. Wskaźnik liczby osób, w wieku 50-64 lata, które otrzymały środki na działalność gospodarczą wyniósł - 113,93%. Celem podniesienia wartości wkaźnika udziału osób w wieku 50-64 lata w projektach PO KL wprowadzono kryteria promujące tę właśnie grupę.

W ramach Priorytetu VII realizowano następujące cele szczegółowe:

 1. Poprawa dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wskaźnik liczby projektów wspierających rozwój inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnych osiągnął - 109,33%
 2. Wzmocnienie i poszerzenie zakresu działań sektora ekonomii społecznej. Wskaźnik liczby instytucji wspierajacych ekonomię społeczną został osiągnięty już w 2009 roku. W każdym subregionie województwa zostały utworzone Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej, które kompleksowo świadczą wsparcie zarówno dla osób fizycznych jak i dla podmiotów, angażując, w to jednocześnie różne jednostki np. powiatowe urzędy pracy, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje pomocy i integracji społecznej. Mając taką infrastrukturę, każdego roku DWUP powtarza konkursy i przeznacza pieniądze na funkcjonowanie OWES.

W ramch priorytetu VIII realizowano następujące cele szczegółowe:

 1. Rozwój wykwalifikowanej i zdolnej do adaptacji siły roboczej. Wskaźnik liczby przedsiębiostw, które zostały objęte wsparciem w zakresie projektów szkoleniowych wyniósł - 28%. Wskaźnik liczby pracujących osób dorosłych, które zakończyły udział w projektach szkoleniowych wyniósł - 189%, w tym w przypadku osób powyżej 50 r.ż. – 116%. Kolejny wskaźnik liczby pracowników o niskich kwalifikacjach, którzy zakończyli udział w projektach wyniósł - 31%.
 2. Poprawa funkcjonowania systemu przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą. Wskaźnik liczby przedsiębiorstw, którym udzielono wsparcia w zakresie skutecznego przewidywania i zarządzania zmianą wyniósł – 747%. Wskaźnik liczby pracowników zagrożonych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji w przedsiębiorstwach, którzy zostali objęci działaniami szybkiego reagowania wyniósł - 82%. Wskaźnik liczby pracowników zwolnionych w przedsiębiorstwach dotkniętych procesami restrukturyzacyjnymi, którzy zostali objęci działaniami szybkiego reagowania wyniósł - 48%.

Członkowie WRZ zauważyli, że jest problem z zachęceniem małych przedsiębiorstw do wzięcia udziału w programach.

Realizując kolejny temat, głos zabrała ponownie Pani Danuta Florek – Wicedyrektor DWUP, która przedstawiła informację o działalności agencji zatrudnienia w województwie dolnośląskim oraz współpracy z publicznymi służbami zatrudnienia w zakresie realizacji polityki rynku pracy. Agencje zatrudnienia świadczą usługi w zakresie pośrednictwa parcy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego, pracy tymczasowej. Działalność agencji zatrudnienia jest działalnością regulowaną i aby legalnie działać, agencja musi uzyskać wpis do rejestru agencji zatrudnienia. Wpis potwierdzony jest certyfikatem uprawniającym do świadczenia usług. Rejestr agencji zatrudnienia prowadzi marszałek województwa. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. na terenie Dolnego Śląska zarejestrowanych było 329 agencji zatrudnienia, z czego 158 - świadczyło usługi w zakresie pośrednictwa pracy na terenie RP, 115 - kierowało do pracy za granicą, 125 – świadczyło usługę pracy tymczasowej, 202 – doradztwa personalnego, 65 – usługę poradnictwa zawodowego. W wyniku świadczonych usług zatrudnienie w 2011 r. znalazło na terenie Polski - 36623 osoby, za granicą 10639 osób. Do pracy tymczasowej skierowano 80580 osób. Ponadto z usług doradztwa skorzystało 1637 pracodawców. Natomiast z usług poradnictwa personalnego skorzystały 1822 osoby, a z porad grupowych – 1703 osoby. Agencje zatrudnienia wykazują dobre rozpoznanie rynku pracy i mają liczne kontakty z pracodawcami. Powiatowe urzędy pracy nawiazują coraz częściej kontakty z agencjami zatrudnienia, zapraszając je do wpółpracy, do udziału w organizowanych przez siebie giełdach czy targach pracy. Bezrobotni zachęcani są przez pracowników urzędów pracy do korzystania z możliwości poszukiwania pracy przez agencje zatrudnienia.

Temat agencji wzbudził ożywioną dyskusję. Doceniono coraz większą rolę, jaką odgrywają agencje zatrudnienia, ale zwracano również uwagę na pewne nieprawidłowości, takie jak niskie płace, wypadki podczas pracy. Pani Danuta Florek stwierdziła, że Dolnoślaski Wojewódzki Urząd Pracy kontroluje agencje zatrudnienia tylko w zakresie tych wymogów, które wynikają z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W 2011 r. skontrolowano 22 agencje zatrudnienia z terenu Dolnego Śląska. W trzech stwierdzono nieprawidłowości do poprawienia a jedną wykreślono rejestru. Jeśli Inspekcja Pracy stwierdzi nieprawidłowości w funcjonowaniu agencji zatrudnienia, może skierować do wojewódzkiego urzedu pracy wniosek o wykreślenie agencji z rejestru.

Na zakończenie posiedzenia Pani Agnieszka Piątkiewicz, zapowiedziała, że na następnym posiedzeniu WRZ planowane jest omówienie zagadnień związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw ekonomii społecznej.

Protokółowała Marzena Kudzińska

 

Wykonanie: itp.wroc.pl Strony internetowe Wrocław