Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy
Prześlij odnośnik znajomemu Drukuj stronę Zapisz w formacie PDF

Powiadom znajomego o artykule

Informacja z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia we Wrocławiu z dnia 27 marca 2012 roku

Informacja z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia we Wrocławiu

 z dnia 27 marca 2012 roku

W dniu 27 marca 2012 roku odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia, które poprowadziła Przewodnicząca - Pani Agnieszka Piątkiewicz. W obradach uczestniczyli członkowie WRZ, zaproszeni goście: Pani Lilla Jaroń – Wiceprezes Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki, Pani Ewa Walis – Kierownik Działu Szkolnictwa w Wydziale Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Pani Monika Kwil - Skrzypińska - Dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Wicedyrektorzy DWUP: Pani Danuta Florek, Pani Teresa Markiewicz i Pan Henryk Rataj oraz Pani Teresa Kotarska - Kierownik Wydziału Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w DWUP.

Przyjęto następujący porządek obrad:

 1. zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia WRZ,
 2. sprawozdanie z działalności DWUP w 2011 roku,
 3. zmiany organizacyjne w Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i ich wpływ na działalność funduszu,
 4. działalność Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki S.A.,
 5. zaopiniowanie wniosków w sprawie nowych kierunków kształcenia w: Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w Legnicy, Zespole Szkół Nr 3 we Wrocławiu, Regionalnej Szkole Turystycznej w Polanicy Zdroju, Zespole Szkół w Wołowie, Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Legnicy, Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie Zdroju, Zespole Szkół Nr 25 we Wrocławiu, Policealnym Studium Gastronomiczno-Hotelarskim dla Dorosłych we Wrocławiu,
 6. omówienie tematów posiedzeń WRZ na 2012 rok,
 7. sprawy różne.

 

Po przywitaniu uczestników spotkania, przyjęciu zaproponowanego porządku obrad
i zatwierdzeniu protokołu z poprzedniego posiedzenia Przewodnicząca Pani Agnieszka Piątkiewicz oddała głos Pani Monice Kwil-Skrzypińskiej – Dyrektorowi DWUP, która przedstawiła sprawozdanie
z działalności Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w 2011 roku. Omówiła podstawowe zadania realizowane przez DWUP w ubiegłym roku, takie jak: regionalna polityka rynku pracy i rozwój zasobów ludzkich, podział środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji Województwa Dolnośląskiego, podkreślając, że przyznane środki Funduszu Pracy na rok 2011 stanowiły zaledwie około 38% tego, czym dysponował Urząd w 2010 roku. Odniosła się również do takich działań realizowanych przez DWUP, jak: koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego, udział w sieci EURES, w tym współpraca w ramach partnerstwa EURES-TriRegio. W dalszej kolejności omówiła działalność Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej oraz realizację priorytetów: VI, VII, VIII w ramach PO KL. Poinformowała Członków WRZ, że na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 1211/IV/11 z dnia 13 września 2011 r., zmienionej uchwałą
nr 1469/IV/11 z dnia 22 listopada 2011 r., projekt, realizowany dotąd przez Obserwatorium Dolnośląskiego Rynku Pracy i Edukacji, od dnia 1 stycznia 2012 r. realizowany jest przez Centrum Monitoringu Społecznego i Kultury Obywatelskiej.

Po wysłuchaniu sprawozdania wywiązała się dyskusja. Zauważono, że tak drastyczne ograniczenie środków Funduszu Pracy nie przełożyło się bezpośrednio na wzrost bezrobocia. Zaproponowano, że może warto obniżyć składki na FP płacone przez przedsiębiorców, którzy mogliby te pieniądze przeznaczyć na tworzenie nowych miejsc pracy.

Członkowie WRZ wyrazili zainteresowanie, jaka jest efektywność działań DWUP, w tym efektywność realizowanych priorytetów: VI, VII, VIII.

Pani Dyrektor zaproponowała, aby na następnym posiedzeniu WRZ przedstawić Członkom Rady analizę efektywności aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu jak również analizę efektywności poszczególnych priorytetów.

Po zakończeniu dyskusji nad sprawozdaniem z działalności Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy Członkowie WRZ w przeprowadzonym głosowaniu jednogłośnie przyjęli sprawozdanie, podejmując stosowną uchwałę.

 

   W następnym punkcie porządku obrad Pani Teresa Kotarska - Kierownik Wydziału Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przedstawiła zmiany organizacyjne w Funduszu wprowadzone od 1 stycznia 2012 r. Do końca 2011 r. FGŚP był państwowym funduszem celowym posiadajacym osobowość prawną. Zadania Funduszu realizował minister właściwy ds. pracy za pomocą Krajowego Biura FGŚP i podległych mu biur terenowych. Z dniem 01.01.2012 r. FGŚP utracił osobowość prawną. Zadania realizuje minister właściwy ds. pracy oraz marszałkowie województw przy pomocy wojewódzkich urzędów pracy. Z dniem 1 stycznia 2012 r. pracownicy zatrudnieni w dotychczasowych biurach terenowych FGŚP stali się pracownikami właściwych wojewódzkich urzędów pracy.

W strukturze organizacyjnej DWUP utworzono Wydział Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, który został podzielony na 2 zespoły: zespół ds. wypłaty świadczeń i monitorowania udzielonej pomocy publicznej oraz zespół ds. windykacji należności Funduszu. Natomiast Zespół ds. księgowo-kasowych został włączony do Wydziału Obsługi Budżetu i Funduszy. Zmiany organizacyjne w Funduszu nie wpłynęły na jakość wykonywanych zadań. Procedura ubiegania się o świadczenia ze środków FGŚP jest taka sama, z tym, że wnioski składa się teraz w Dolnośląskim Wojewódzim Urzędzie Pracy.

Realizując kolejny temat, głos zabrała Pani Lilla Jaroń - Wiceprezes Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki, która zapoznała Członków WRZ z działalnością tej instytucji. Park powstał z inicjatywy władz Samorządu Województwa Dolnoślaskiego. Wzorców funkcjonawania i wskazówek
w procesie organizacji Parku dostarczyły: Ambasada Wielkiej Brytanii w Polsce i Coventry University Enterprise z regionu West Midlands (Wielka Brytania).

Głównym celem firmy jest podejmowanie inicjatyw i tworzenie warunków do ścisłej współpracy partnerów z obszaru nauki i gospodarki w celu opracowywania nowych rozwiązań i technologii oraz wdrażania ich w przedsiębiorstwach na rzecz rozwoju regionu Dolnego Śląska.

Do głównych zadań DPIN należy:

 • wykształcenie nowych form współpracy przemysłu i szkolnictwa wyższego, dzięki współpracy na wszystkich płaszczyznach edukacyjnych,
 • wykorzystanie i transfer wiedzy, technologii i doświadczenia środowiska naukowego do przemysłu,
 • umożliwianie przeprowadzania przełomowych badań w nowoczesnych laboratoriach,
 • transformację wyników zrealizowanych badań w innowacyjne rozwiązania technologiczne możliwe do zastosowania w przedsiębiorstwach
 • zapewnianie warunków sprzyjających powstawaniu nowych firm w oparciu o osiągnięcia komercyjno – naukowe szkół wyższych Dolnego Śląska,
 • podnoszenie kwalifikacji kadr przedsiębiorców w zakresie zaawansowanych technologii i zarządzania proinnowacyjnego
 • pośrednictwo w nawiązywaniu międzynarodowej współpracy przemysłu regionalnego,
 • przyciąganie kapitału krajowego i zagranicznego,
 • wspieranie rozwoju i ekspansji przedsiębiorstw z naszego regionu poza granicami kraju.

 

 

Zadania stawiane przed nowopowstającym Parkiem to:

 • wspieranie powstawania nowych firm, szczególnie tych opartych o innowacje – inkubacja firm,
 • pomoc we wdrażaniu nowoczesnych technik i strategii działania istniejących firm – mentoring, wprowadzanie nowoczesnych metod pracy: eworking, teleworking (wsparcie organizacyjne, finansowe i techniczne),
 • wsparcie dla istniejących firm planujących, w ramach swojego rozwoju, rozszerzenie obszaru działania na inne regiony kraju lub zagranicę pomoc w planowania i organizacji podróży, organizacja spotkań i prezentacji handlowych,
 • wsparcie dla firm i osób prowadzących działania wynalazcze, pomoc w procesie rejestracji patentowania wynalazków, wsparcie podczas poszukiwania kapitału i komercjalizacji wynalazków,
 • treningi i szkolenia, działania informacyjne, doradcze w zakresie promocji innowacyjności
  i transferu technologii, podnoszenie kwalifikacji kadr podmiotów gospodarczych w zakresie zaawansowanych technogii i zarządzania proinnowacyjnego, promocja postaw innowacyjnych i przedsiębiorczości,
 • wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy poprzez wsparcie dla podejmowania działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne i niepełnosprawne, studentów i absolwentów uczelni,
 • wynajem powierzchni laboratoryjno-produkcyjnej i biurowej dla rozwijających się firm, tworzenie odpowiedniej infrastruktury dla zapewnienia przedsiębiorstwom warunków do generowania innowacji,
 • tworzenie działów badawczo-rozwojowych firm oraz prowadzenie prac badawczych i wdrożeniowych.

.

 

Następny punkt porządku obrad przewidywał zaopniowanie wniosków szkół w sprawie wprowadzenia nowych kierunków kształcenia. Stwierdzono, że wszystkie złożone do WRZ wnioski pochodziły ze szkół, dla których organem prowadzącym jest samorząd powiatu. Obecna na posiedzeniu WRZ Pani Ewa Walis – Kierownik Działu Szkolnictwa, potwierdziła, że nowe przepisy znowelizowanej ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 205 poz. 1206 art. 39 ust.5), które zobowiązują dyrektorów szkół prowadzących kształcenie zawodowe  do zasięgnięcia opinii powiatowej i wojewódzkiej rady zatrudnienia w sprawie wprowadzenia nowych kierunków kształcenia, zaczną obowiązywać dopiero od 1 września 2012 roku. Do tego czasu WRZ wydaje opinie na dotychczasowych zasadach, tzn opiniuje wnioski szkół, dla których organem prowadzącym jest samorząd województwa. Z powodów formalnych, Wojewódzka Rada Zatrudnienia uznając się niewłaściwą w sprawie, postanowiła pozostawić złożone wnioski bez rozpatrzenia.

Przy okazji omawiania tematu szkół Pani Lilla Jaroń (była podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej), dla której problemy edukacji są znane, zwróciła się do Dyrekcji DWUP o rozesłanie do powiatowych urzędów pracy z terenu Dolnego Śląska raportu z badania przeprowadzonego w ramach Obserwatorium Dolnośląskiego Rynku Pracy i Edukacji pt. – „Badanie rynku edukacji ponadgimnazjalnej na terenie Dolnego Śląska”.

     Następnie Przewodnicząca WRZ zapoznała uczestników spotkania z propozycjami tematów na posiedzenia WRZ w 2012 roku, nadesłanymi wcześniej przez członków Rady do sekretariatu WRZ. Dotyczą one m.in. takich zagadnień, jak: ekonomia społeczna, kształcenie zawodowe, polityka zatrudniania cudzoziemców, zawody deficytowe i nadwyżkowe, bezrobocie młodzieży i osób niepełnosprawnych, zapoznanie z kolejnymi wynikami badań przeprowadzonych w ramach Obserwatorium Dolnośląskiego Rynku Pracy i Edukacji. Członkowie WRZ planują również zorganizowanie w 2012 r. wspólnego posiedzenia WRZ z udziałem Przewodniczących powiatowych rad zatrudnienia z naszego województwa.

Pani Agnieszka Piątkiewicz poprosiła Członków Rady o zgłaszanie propozycji tematów na szkolenie Członków WRZ. Wyjaśniła, że konieczne jest podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia szkolenia, a do tego niezbędne jest najpierw określenie tematu szkolenia.

  Na zakończenie Pani Monika Kwil-Skrzypińska – Dyrektor DWUP poinformowała, że bardzo mała, jak na potrzeby województwa dolnośląskiego, kwota w wysokości 142 mln zł. z Funduszu Pracy, przewidziana na finansowanie form aktywnych w 2012 roku, przyznana decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2011 roku, została zmniejszona kolejną decyzją Ministra, z dnia 22 marca 2012 roku, do wysokości 138 mln zł. Zaapelowała więc do Członków Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia o poparcie urzędów pracy celem przywrócenia pierwotnie planownej wysokości środków FP.

Obecni na posiedzeniu Członkowie Rady, jednomyślnie przyjęli Stanowisko, w powyższej sprawie.

 

Podczas obrad podjęto:

 1. Uchwałę Nr 1 w sprawie oceny działalności Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy
  w 2011 roku,
 2. Stanowisko Nr 1 w sprawie przywrócenia pierwotnie planowanej wysokości środków Funduszu Pracy na walkę z bezrobociem w roku 2012.

 

 

Wykonanie: itp.wroc.pl Strony internetowe Wrocław