Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy
Prześlij odnośnik znajomemu Drukuj stronę Zapisz w formacie PDF

Powiadom znajomego o artykule

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Szanowni Państwo!

Informujemy, że Rada Rynku Pracy dokonała podziału pomiędzy województwa limitów środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2016, co pozwala na rozpoczęcie przez województwo działań związanych z podziałem przyznanych środków pomiędzy powiaty. Kwota na działania określone w art. 69a ust.2 dla PUP dla województwa dolnośląskiego na rok 2016 wynosi 10 885 000 zł. Informacja o podziale środków została opublikowana na stronach internetowych publicznych służb zatrudnienia.

Przyjęto, że w roku 2016 obowiązywać będą następujące priorytety wydatkowania środków KFS:

1)      wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego, tj. pozostającego w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, mającego na celu uzyskanie lub uaktualnienie kompetencji do celów zawodowych;

2)      wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników, którzy mogą udokumentować wykonanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;

3)      wsparcie młodych, nowozatrudnionych pracowników na podstawie umów, o których mowa w art.150 f ust 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy(do 30 roku życia).

 Co to jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy ?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS). Jest to wydzielona część środków Funduszu Pracy przeznaczona na finansowanie kształcenia ustawicznego osób pracujących.

Część środków KFS minister właściwy do spraw pracy przeznacza na dodatkowe zadania: promocję KFS, badania zapotrzebowania na zawody, konsultacje dla pracodawców zainteresowanych środkami KFS, badania efektywności wykorzystania KFS. Po wydzieleniu tej części - w stosunku do 80% środków KFS, priorytety wydatkowania, wzór podziału środków i plan ich wydatkowania określa minister właściwy do spraw pracy, po uzyskaniu opinii Rady Rynku Pracy, natomiast o priorytetach wydatkowania 20% tzw. rezerwy decyduje Rada Rynku Pracy.

W Planie Funduszu Pracy na rok 2016 dla Województwa Dolnośląskiego przeznaczono kwotę 10 885 000 zł na realizację zadań przez powiatowe urzędy pracy.

Kto może skorzystać ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego?

O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić pracodawcy, w rozumieniu przepisów ustawy, którzy zamierzają inwestować w podnoszenie swoich własnych kompetencji lub kompetencji osób pracujących w firmie.

W jaki sposób pracodawca ma starać się o pomoc na sfinansowanie kształcenia ustawicznego?

Pracodawca planujący zorganizowanie szkolenia musi złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego (art.69b ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia).

Wniosek może być złożony w formie papierowej lub elektronicznej.

Powiatowy urząd pracy powinien opracować formularz wniosku dla pracodawcy o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków KFS i udostępnić go na swojej stronie internetowej. Proponowany przez Ministerstwo wzór wniosku o dofinansowanie stanowi załącznik do niniejszych wytycznych (do ew. wykorzystania).

Szczegółowy sposób i tryb przyznawania środków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców ze środków KFS określa rozporządzenie MPiPS w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z dnia 14 maja 2014 roku.(Dz. U. poz.639).

 

Szczegółowe informację można uzyskać w każdym powiatowym urzędzie pracy na terenie województwa dolnośląskiego lub

w  Wydziale Analiz i Statystyki Rynku Pracy

tel.71 39 74 298

kfs@dwup.pl

 

Wykonanie: itp.wroc.pl Strony internetowe Wrocław