Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu; ul Ogrodowa 5b; 58-306 Wałbrzych; tel. (074)88 66 500, fax (074) 88 66 509
Strona główna - KSZS
    
 Koordynacja SZS
Przepisy
Zadania
Zaświadczenie
Kontakt
Statystyka
Dokumenty do pobrania
Artykuły prasowe
Działania
Broszura informacyjna
Solvit
Mapa serwisu

Koordynacja: czym jest i jakie daje nam korzyści oraz możliwości?

Polska jest pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. Możemy swobodnie podróżować po wszystkich unijnych krajach, osiedlać się i legalnie pracować. Wszędzie jesteśmy traktowani tak samo, jak pozostali obywatele Unii - mamy prawo do ochrony pracowniczej, emerytur i rent, świadczeń rodzinnych i chorobowych oraz do opieki lekarskiej.

Każde z państw Wspólnoty ma własne prawo. Tym samym różnią się między sobą systemy zabezpieczenia społecznego. Odmienne są sposoby ich finansowania, zakres gwarantowania świadczeń, warunki wymagane do ich uzyskania, a także zasady ustalania ich wysokości. Jedną z podstawowych zasad UE jest to, iż każdy jej obywatel ma zagwarantowaną możliwość swobodnego przemieszczania się na terytorium Wspólnoty. Tak więc mieszkańcy UE przemieszczający się z państwa do państwa po to by pracować, szukać pracy, czy studiować, muszą wiedzieć jakimi przepisami prawnymi w zakresie zabezpieczenia społecznego są objęci w państwie, w którym właśnie mieszkają czy pracują. Mamy więc z jednej strony różnorodność systemów zabezpieczeniowych, z drugiej zaś swobodę przepływu osób.

W związku z wejściem Polski do UE z dniem 1 maja 2004 r. na urzędach pracy spoczął obowiązek uczestnictwa w Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego w zakresie bezrobocia i poszukiwania pracy. Zasady koordynacji świadczeń z tytułu bezrobocia ujmuje Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.149 z późn. zm. ), która nakłada na Urzędy Pracy następujące obowiązki:

* na Dolnym Śląsku - na Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy – DWUP ( art. 8 ustęp 1, punkt 8 w/w ustawy ):
realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw UE, EOG Szwajcarii i państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym, w zakresie świadczeń dla bezrobotnych, w szczególności:

  1. pełnienie funkcji instytucji właściwej,
  2. przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków bezrobotnych o wydanie odpowiednich dokumentów w sprawach świadczeń z tytułu bezrobocia,
  3. wydawanie decyzji w sprawach wymienionych w art. 8a.

* na 26 Powiatowych Urzędów Pracy z Dolnego Śląska ( art. 9 punkt 15 ):
realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw oraz państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym, w zakresie świadczeń dla bezrobotnych, w tym realizowanie decyzji, o których mowa w art. 8a w/w ustawy.

DWUP - KSZS