Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy
Prześlij odnośnik znajomemu Drukuj stronę Zapisz w formacie PDF

Powiadom znajomego o artykule

Zmiany przepisów dot. agencji zatrudnienia od 1.06.2017r.


Od dnia 1 czerwca 2017 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 962), zmieniające przepisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 645, z późn. zm.) w zakresie funkcjonowania agencji zatrudnienia. Wyjątek stanowią przepisy art. 5 pkt 9 (w zakresie art. 18o ust. 2) oraz art. 5 pkt 14 przedmiotowej ustawy, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

 1. Najważniejsze zmiany dotyczą:
 1. wprowadzenia dwóch certyfikatów - osobny certyfikat uprawniający do świadczenia trzech usług (pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego i poradnictwa zawodowego) oraz osobny certyfikat uprawniający do świadczenia pracy tymczasowej;
 2. działalności w zakresie pracy tymczasowej, do świadczenia której zawsze będzie wymagane uzyskanie certyfikatu marszałka województwa (również w przypadku świadczenia pracy tymczasowej przez podmioty zagraniczne z UE/EOG);
 3. wprowadzenia nowej regulacji dotyczącej działalności gospodarczej w zakresie pośrednictwa pracy, polegającej na kierowaniu cudzoziemców do pracy do polskich podmiotów
 4. rozszerzenia podstaw do wykreślenia z rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia dla podmiotów, które naruszyły ustawowe warunki prowadzenia agencji zatrudnienia i pomimo wyznaczenia terminu, nie usunęły tych naruszeń (np. dotyczących nieprzedstawienia informacji o działalności agencji zatrudnienia oraz przepisu dotyczącego posiadania lokalu, w którym są świadczone usługi).
 1. Zmiany dotyczące agencji zatrudnienia posiadających wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia w dniu wejścia w życie przedmiotowej ustawy:
 1. na agencje zatrudnienia zostaje nałożony obowiązek złożenia marszałkowi województwa, w terminie do:
 1. dnia 31 sierpnia 2017 r., oświadczenia ze wskazaniem, m. in.  jakiego rodzaju usługi zamierza świadczyć agencja zatrudnienia (art. 20 przepisów przejściowych);
 2. dnia 15 stycznia 2018 r., informacji o adresach lokali do świadczenia usług (art. 21 przepisów przejściowych);
 1. agencje zatrudnienia wpisane do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia będą miały możliwość prowadzenia działalności na podstawie dotychczas wydanych certyfikatów, nie dłużej niż do dnia 31.12.2017 r. (art. 20 ust. 4 przepisów przejściowych);
 2. agencje zatrudnienia obowiązane są do przedstawiania marszałkowi województwa informacji o działalności agencji zatrudnienia za rok 2017 r. na zasadach określonych w przepisach dotychczasowych  (art. 23 przepisów przejściowych).
 1. Zmiany dotyczące agencji zatrudnienia będących w trakcie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia:
 1. w przypadku postępowań z zakresu zmiany wpisów w rejestrze podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe (art. 22 przepisów przejściowych),
 2. złożone i nierozpatrzone do dnia wejścia w życie ustawy wnioski o wpis do rejestru agencji zatrudnienia zostaną pozostawione bez rozpoznania a wniesiona opłata za wydanie certyfikatu zostanie zwrócona (art. 24 przepisów przejściowych).
 1. Podmioty, o których mowa w art. 18c ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia (…), tj. świadczące pracę tymczasową bez wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia będą mogły do końca grudnia 2017 r. świadczyć pracę tymczasową na dotychczasowych zasadach (art. 19 ust. 1 przepisów przejściowych).
   
 2. Przedsiębiorcy zagraniczni o których mowa w art. 19i ustawy o promocji zatrudnienia (…), są obowiązani do końca grudnia 2017 r., do złożenia marszałkowi województwa dokumentu uprawniającego ich do prowadzenia działalności w zakresie usług pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego lub poradnictwa zawodowego na terytorium państwa pochodzenia, przetłumaczonego na język polski przez tłumacza przysięgłego (art. 19 ust. 2 przepisów przejściowych). Tłumaczenia przysięgłe mogą być sporządzane nie tylko przez polskich tłumaczy wpisanych na listę Ministra Sprawiedliwości, ale także przez tłumaczy przysięgłych z innych państw członkowskich UE/EOG.

Wykonanie: itp.wroc.pl Strony internetowe Wrocław