Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy
Prześlij odnośnik znajomemu Drukuj stronę Zapisz w formacie PDF

Powiadom znajomego o artykule

POWIATOWY URZĄD PRACY W LEGNICY – DOBRE PRAKTYKI

POWIATOWY URZĄD PRACY W LEGNICY – DOBRE PRAKTYKI

           Wieloletnie doświadczenie w aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych pozwoliło na wypracowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy własnych metod obsługi osób pozostających bez pracy. Właściwe rozpoznanie potrzeb bezrobotnych oraz kompleksowa, pełna informacja o usługach realizowanych przez PUP przynoszą wymierne korzyści w zakresie aktywizacji bezrobotnych. Na model obsługi bezrobotnych w PUP składa się przede wszystkim:

1. Podział bezrobotnych na dwie grupy: Grupę A i Grupę B.

W Grupie A znalazły się osoby aktywne, posiadające wysoką motywację do podjęcia zatrudnienia
i sprecyzowane wymagania co do swojej ścieżki zawodowej. Do Grupy B skierowano bezrobotnych o niższej motywacji do podjęcia pracy, nieposiadających dostatecznej wiedzy z zakresu skutecznego poruszania się po rynku pracy oraz niezdecydowanych co do swoich wyborów zawodowych.

Z bezrobotnym z Grupy A pracują przede wszystkim pośrednicy pracy, wspomagani przez doradców zawodowych i specjalistów ds. rozwoju zawodowego. Osoby z Grupy A korzystają z pośrednictwa pracy, a ci, którzy wymagają podniesienia, zmiany lub nabycia kwalifikacji – obejmowani są działaniami dodatkowymi,
w tym szkoleniami i stażami. Praca z osobami z grupy B koncentruje się głównie na zdefiniowaniu i wyeliminowaniu barier utrudniających im podjęcie zatrudnienia oraz podniesieniu ich motywacji do podejmowania aktywności zawodowej. Z bezrobotnymi tymi pracują przede wszystkim pośrednicy pracy, liderzy klubu pracy oraz doradcy zawodowi. Wobec tej grupy podejmowane są wszelkie działania sprzyjające ich powrotowi na rynek pracy, w tym nauka umiejętności poruszania się po rynku pracy oraz przygotowywanie Indywidualnych Planów Działań. 

Podział bezrobotnych na dwie grupy przyniósł wymierne korzyści. Pozwolił wyodrębnić bezrobotnych
w pełni przygotowanych do podjęcia zatrudnienia oraz tych, którzy potrzebują bardziej zindywidualizowanego wsparcia i intensywnej współpracy z doradcami zawodowymi. Wyeliminowano również sytuacje konfliktowe w pośrednictwie – obecnie skierowania wydawane są wyłącznie bezrobotnym w pełni przygotowanym do podjęcia zatrudnienia, dzięki czemu do pracodawców zgłaszają się osoby faktycznie poszukujące zatrudnienia. Zauważono stopniowe polepszanie się wizerunku Urzędu wśród pracodawców oraz poprawę wskaźnika efektywności realizacji ofert niesubsydiowanych zgłaszanych do PUP. 

2. Prezentacja „Krok po kroku w stronę pracy”.

Prezentacja „Krok po kroku w stronę pracy” kierowana jest do osób rejestrujących się w Urzędzie po raz pierwszy oraz do tych, które zarejestrowane były kilka lat temu lub rejestrują się po zmianie przepisów. Prezentacja prowadzona jest wspólnie przez pośrednika pracy i doradcę zawodowego. Prowadzący informują uczestników m.in. o:

  • usługach i instrumentach rynku pracy,
  • działaniach dodatkowych przeznaczonych dla osób znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy,
  • prawach i obowiązkach osób zarejestrowanych,
  • zasadach przyznawania i pobierania zasiłku z tytułu pozostawania bez pracy,
  • okolicznościach utraty statusu bezrobotnego.

 

Ponadto bezrobotni uzyskują podstawowe informacje związane z funkcjonowaniem Urzędu, takie jak adres strony internetowej PUP Legnica, umiejscowienie tablic informacyjnych, godziny pracy Urzędu. Dodatkowo, przy omawianiu poszczególnych form pomocy, wyświetlają się numery pokoi, w których daną pomoc można uzyskać. Uczestnicy spotkań mają również możliwość zadawania pytań, z czego bardzo chętnie korzystają. 

 

3. Punkty informacyjne w gminach.

 Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy w trzech gminach powiatu (Ruja, Legnickie Pole, Prochowice) utworzył punkty informacyjne. Raz w miesiącu w każdym z tych punktów dyżurują pośrednicy pracy. Bezrobotni z terenu gminy mogą uzyskać informacje nt. aktualnej sytuacji na rynku pracy. Mogą również potwierdzić swoją gotowość do podjęcia pracy (bez konieczności przyjazdu do PUP), uzyskać informacje
o wolnych miejsca pracy oraz usługach i instrumentach rynku pracy. Utworzenie punktów informacyjnych zyskało uznanie zarówno wśród samych bezrobotnych (zwłaszcza tych o niskim statusie materialnym, którzy nie muszą ponosić kosztów związanych z dojazdem do siedziby Urzędu), jak i lokalnych władz.


KONTAKT:
Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy
ul. Andersa 2
59-220 Legnica
tel. 76/722 52 10

 

Wykonanie: itp.wroc.pl Strony internetowe Wrocław