Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy
Prześlij odnośnik znajomemu Drukuj stronę Zapisz w formacie PDF

Powiadom znajomego o artykule

POMOC PO AKCEPTACJI WNIOSKU VIA-WOMP, VIA-WOMPN

PROCEDURA 1.1 – ZWROT ŚRODKÓW FINANSOWYCH

PROCEDURA 1.2 – ROZLICZENIE PO ZAKOŃCZENIU UMOWY

PROCEDURA 1.3 – WYPOWIEDZENIE UMOWY

PROCEDURA 1.4 – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY


PYTANIA I ODPOWIEDZI ZWIĄZANE Z PROCEDURAMI

 

 

PROCEDURA 1.1 – ZWROT ŚRODKÓW FINANSOWYCH
o wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (art. 15g, art. 15gga oraz art. 15gg)

 

>>> 1 <<<

Zgodnie z § 3 umowy (art. 15g lub art. 15gga), a także na podstawie art. 15 gg ust. 19 „ustawy antykryzysowej” przedsiębiorca rozlicza się z otrzymanych środków finansowych po zakończeniu trwania wsparcia. Zwrot powinien także nastąpić gdy przekazane środki stają się nienależne lub umowa zostaje wypowiedziana (wg przyczyn wymienionych w formularzu wypowiedzenia) albo beneficjent rezygnuje ze wsparcia po otrzymaniu środków z FGŚP.

>>> 2 <<<

Zwrot następuje po przekazaniu do DWUP informacji na formularzu 1.1 – Zwrot środków na rachunek DWUP (do pobrania XLS) lub na formularzu 1.1.1 - Zwrot środków art. 15gga (do pobrania XLS) nie później niż tego samego dnia, kiedy przedsiębiorca realizuje przelew. W tytule przelewu należy wpisać numer umowy i NIP przedsiębiorcy.

>>> 3 <<<

Informacje wymienione w pkt. 2 należy zawrzeć w formularzu 1.1 (dotyczy art. 15g i art. 15gg)  lub formularzu 1.1.1 (dotyczy art. 15gga) – Zwrot środków na rachunek DWUP

 • Wypełniony i podpisany formularz należy zeskanować i dodać jako załącznik do dokumentu - ,,pismo w sprawie VIA-PS”.
  Nazwa pliku załącznika: zwrot środków w trakcie trwania wsparcia, umowa 02000/CV-19/.........
lub zwrot środków w ramach rozliczenia wsparcia, umowa 02000/CV-19/…………  (maksymalna wielkość 1 MB)
 • Jak to zrobić? Po zalogowaniu na PRACA.GOV.PL należy wybrać złożony wniosek, a następnie wybrać ,,pismo w sprawie VIA-PS” i załączyć formularz 1.1  lub 1.1.1.


Do pobrania:
FORMULARZ 1.1 – ZWROT ŚRODKÓW NA RACHUNEK DWUP (COVID19)  
FORMULARZ 1.1.1 - Zwrot środków art. 15gga
 

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt:
tel. 71 39 74 298,  71 39 74 110, 71 39 74 111 (pn-pt 8.00-15.00),
e-mail: tarcza@dwup.pl

 

 

PROCEDURA 1.2 – ROZLICZENIE PO ZAKOŃCZENIU UMOWY
o wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (art. 15 g ustawy *)

Uwaga !

Od 24 czerwca 2020 r. nowelizacją ustawy z dnia 02 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (…) (Dz. U. poz. 374 ze zm.) dookreślono procedurę rozliczania umów o wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków FGŚP na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy w następstwie wystąpienia COVID-19.

W związku z tym:
- Beneficjenci, którzy już złożyli rozliczenie według wewnętrznej procedury DWUP (procedura 1.2) proszeni są o ponowne przesłanie dokumentacji (formularz rozliczenia środków i załączniki) zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami poprzez portal praca.gov.pl (dotyczy wniosków o dofinansowanie złożonych elektronicznie)

- Beneficjenci, którzy wnioski o dofinansowanie składali w formie papierowej powinni postępować zgodnie z nową procedurą, a wszystkie dokumenty przesłać na adres:
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
al. Armii Krajowej 54,
50-541 Wrocław
z dopiskiem: „Rozliczenie umowy – Tarcza antykryzysowa”.
Liczy się data nadania pisma.
Jednocześnie informujemy, że termin na złożenie rozliczenia jest zachowany na podstawie daty nadania poprzedniego, nieaktualnego już formularza rozliczenia.
 

>>> 1 <<<

Przedsiębiorca rozlicza się z otrzymanych środków finansowych po zakończeniu trwania wsparcia w ciągu 30 dni - od ostatniego dnia, na który jest przyznane dofinansowanie.

>>> 2 <<<

Zgodnie z art. 15 ust. 17b ustawy* wojewódzkie urzędy pracy rozliczają przekazane świadczenia dwuetapowo, w formie:

 • wstępnej weryfikacji rozliczenia otrzymanych środków na rzecz ochrony miejsc pracy z FGŚP i dokumentacji potwierdzającej wykorzystanie przekazanej pomocy zgodnie z przeznaczeniem, polegającej w szczególności na analizie jej kompletności, prawidłowości złożonych przez podmioty oświadczeń oraz weryfikacji kwot przekazanych i faktycznie wykorzystanych środków, której dyrektor WUP dokonuje w terminie 60 dni od dnia upływu terminu do złożenia rozliczenia i dokumentacji potwierdzającej dane zawarte w rozliczeniu,
 • końcowej weryfikacji pełnej dokumentacji, potwierdzającej wykorzystanie przekazanej pomocy zgodnie z przeznaczeniem i ostatecznego zatwierdzenia przekazanego rozliczenia otrzymanych środków na rzecz ochrony miejsc pracy z FGŚP, która może zostać dokonana w okresie 3 lat od dnia upływu terminu do złożenia rozliczenia i dokumentacji potwierdzającej dane zawarte w rozliczeniu.

>>> 3 <<<

Podstawowym dokumentem do rozliczenia jest formularz pn. „Rozliczenie otrzymanych środków na ochronę miejsc pracy z FGŚP”.
Formularz ten zawiera tabelę z rzeczywistym dofinansowaniem na poszczególne tytuły i miesiące. Ponadto formularz zawiera szereg oświadczeń składanych przez rozliczającego pomoc.
Formularz rozliczeniowy dostępny jest w formie elektronicznej i jest składany poprzez www.portal praca.gov.pl (Najbardziej aktualny formularz oraz instrukcja do rozliczenia – do pobrania na dole strony:


Do formularza rozliczeniowego należy dołączyć następujące dokumenty:

 • wykaz pracowników sporządzony na dzień złożenia wniosku, w oparciu o który podmiot złożył wniosek (dotyczy wniosków po 25.05.2020, do których nie było wymagane przedstawienie wykazu pracowników)
 • wykaz pracowników w formie rozliczenia otrzymanej pomocy (wzór dostępny na stronie PSZ wraz z instrukcją do przygotowania wykazu),
 • wyciąg bankowy obejmujący przelewy wynagrodzeń pracowników, bądź inny równoważny zbiorczy dokument potwierdzający wypłaty wynagrodzeń na poszczególnych pracowników za każdy miesiąc otrzymanego wsparcia,
 • zbiorcze potwierdzenie dokonania przelewu z tytułu składek ZUS za każdy miesiąc otrzymywania pomocy,
 • zbiorcze potwierdzenie dokonania przelewu z tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych za każdy miesiąc otrzymywania pomocy.

Przed przystąpieniem do rozliczenia konieczne jest wyliczenie kwot faktycznie wykorzystanych środków na pomoc na poszczególnych pracowników, do czego służy pliki excel pn. „15g kalkulator". (do pobrania na samym dole strony:

Plik ten umożliwi rozliczenie uzyskanej pomocy.
Ważne: w formularzu rozliczeniowym należy podać numer umowy, który jest tożsamy z numerem wniosku.
Każda z zawartych umów podlega odrębnemu rozliczeniu. Za okres rozliczeniowy uważa się 30 dni (jedna transza).
(Przykłady)
Jeżeli umowa była podpisana na okres 10 kwietnia – 10 lipca to należy rozliczyć (4) okresy 10.04. – 30.04.; 01.05. – 31.05.; 01.06. – 30.06. oraz 01.07 – 10.07.
Gdy umowa była podpisana na 3 miesiące maj, czerwiec i lipiec (od 1.05 do 31.07) to należy rozliczyć (3) okresy 01.05. – 31.05.; 01.06. – 30.06. oraz 01.07 – 31.07.
Uwaga:

 

 • Podmiot składając rozliczenie, ponosi odpowiedzialność za prawidłowe przeliczenie otrzymanego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników.
 • Wynagrodzenie powinno być obliczone zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 • Środki FGŚP są dopłatą do kwoty wynagrodzenia ustalonego we wniosku, tak więc podmiot rozlicza się do wysokości przyznanego dofinansowania na pracowników ujętych w wykazie sporządzonym na dzień złożenia wniosku.
 • Niewykorzystanych środków z dofinansowania jednego pracownika nie można przeznaczyć na dofinansowanie innego pracownika, gdyż pomoc przyznana została na pracownika w ramach ochrony miejsca pracy.
"Wykaz składników wynagrodzenia podlegających dofinansowaniu/rozliczeniu” – wytyczne MRPiPS

 
Wyszczególnienie Obniżony wymiar czasu pracy Przestój ekonomiczny
Czy dany składnik jest finansowany? Czy okres odpowiadający danemu składnikowi jest finansowany?
(Wynagrodzenie zasadnicze) Tak Tak
Urlop wypoczynkowy Tak Nie
(Urlop bezpłatny) Nie Nie
Ekwiwalent za urlop Nie n/d
Wynagrodzenie chorobowe Tak Tak
Zasiłek chorobowy/opiekuńczy Nie Nie
Premia uznaniowa/Prowizje Nie n/d
Premia regulaminowa* Tak n/d
Inne stałe składniki wynagrodzenia (np. stały dodatek funkcyjny)* Tak n/d
W obu przypadkach nie są finansowane wynagrodzenia/okresy, kiedy obniżony wymiar czasu pracy lub przestój ekonomiczny przestał obowiązywać, a także jeśli pracownikowi wypowiedziano umowę o pracę (wbrew zapisom umowy o wypłatę świadczeń)
* O ile stanowią składniki o charakterze stałym i bezpośrednio związanym z wykonywaną funkcją lub zajmowanym stanowiskiem bez dodatków, których uruchomienie jest uzależnione od spełnienia przez pracownika dodatkowych przesłanek, jak np. wykonywania określonych zadań.

 

>>> 4 <<<

Zwrotu niewykorzystanych środków należy dokonać na rachunek, z którego przedsiębiorca otrzymał środki, w czasie realizacji wsparcia. Zwrotu prosimy dokonywać w terminie tożsamym ze złożeniem rozliczenia, a w tytule przelewu prosimy wpisać: rozliczenie umowy 02000/CV-19/…, NIP …

Jednocześnie należy dopełnić czynności przewidzianych  procedurą 1.1 – zwrot środków finansowych (przejdź do procedury)

Do pobrania:
Najbardziej aktualny formularz oraz prosta instrukcja do rozliczenia – do pobrania na samym dole strony:

*- ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.)
 

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt:
tel. 71 39 74 298, 71 39 74 110, 71 39 74 111 (pn-pt 8.00-15.00),
e-mail: tarcza@dwup.pl

 

 

PROCEDURA 1.3 – WYPOWIEDZENIE UMOWY
o wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (art. 15g, art. 15gga)

 

>>> 1 <<<

Zdarzenia powodujące rozwiązanie umowy – rezygnacja ze wsparcia na dotychczasowych zasadach: (* oznacza, że zdarzenie dotyczy tylko umowy na podstawie art. 15g)

 • rezygnacja z finansowania składek ZUS ze środków FGŚP; *
 • rezygnacja w całości z jednego z narzędzi wsparcia np. przestoju ekonomicznego (gdy wniosek dotyczył obu form); *
 • zmiana narzędzia wsparcia z przestoju ekonomicznego na obniżenie wymiaru czasu pracy lub odwrotnie; *
 • skrócenie okresu wsparcia o 1 lub 2 miesiące.

>>> 2 <<<

Wypowiedzenie umowy przedsiębiorca składa na formularzu 1.3 – Wypowiedzenie umowy (do pobrania DOC) :

 • Wypełniony i podpisany formularz należy zeskanować i dodać jako załącznik do dokumentu - ,,pismo w sprawie VIA-PS”.
  Nazwa pliku załącznika: wypowiedzenie umowy 02000/CV-19/......... (maksymalna wielkość 1 MB)
 • Jak to zrobić? Po zalogowaniu na PRACA.GOV.PL należy wybrać złożony wniosek, a następnie wybrać ,,pismo w sprawie VIA-PS” i załączyć formularz 1.3.

>>> 3 <<<

Jeżeli wypowiedzenie umowy wiąże się ze zwrotem środków, prosimy zastosować procedurę 1.1 lub 1.1.1 – Zwrot środków finansowych o wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych  (przejdź do procedury).

>>> 4 <<<

UWAGA!

 • jeżeli w następstwie wypowiedzenia umowy, Wnioskodawca złoży kolejny wniosek o dofinansowanie, to wypłata I transzy środków na podstawie nowego wniosku będzie możliwa do wypłaty dopiero po doręczeniu do DWUP oryginału wypowiedzenia poprzedniej umowy. Nie wstrzymuje to natomiast weryfikacji nowego wniosku.
 • jeśli złożenie wypowiedzenia zbiegło się z wypłatą kolejnej transzy, to otrzymane środki należy zwrócić niezwłocznie.


Do pobrania:
FORMULARZ 1.3 – WYPOWIEDZENIE UMOWY  
 

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt:
tel. 71 39 74 298, 71 39 74 110, 71 39 74 111 (pn-pt 8.00-15.00),
e-mail: tarcza@dwup.pl

 

 

PROCEDURA 1.4 – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
wynika z § 3 ust. 2 umowy na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników ze środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (art. 15g) oraz z treści art. 15gg ust. 18 ustawy Covid-19

 

>>> 1 <<<

Wnioskodawca ma obowiązek poinformować DWUP o każdej zmianie okoliczności mających wpływ na wysokość świadczenia (transzy). Termin w jakim należy zawiadomić DWUP to 7 dni od wystąpienia zdarzenia.

>>> 2 <<<

Rodzaj zdarzeń podlegających zgłoszeniu:

 • zmiana treści zawartego porozumienia (dotyczy tylko art. 15g ust. 11 ustawy Covid-19), w okresie pobierania świadczeń. Jeżeli zmiany w porozumieniu dotyczą zmiany lub rezygnacji z narzędzi wsparcia należy zapoznać się z procedurą 1.3 – Wypowiedzenie umowy (przejdź do procedury),
 • naruszenie postanowień zawartej umowy o przyznanie świadczeń poprzez wypowiedzenie umowy o pracę pracownikowi, na którego pracodawca otrzymał dofinansowanie,
 • rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem z przyczyn niezależnych od pracodawcy (np.  rozwiązanie umowy przez pracownika albo za porozumieniem stron, w związku z czym pracodawcy nie będzie przysługiwało dofinansowanie do wynagrodzenia tego pracownika),
 • okresy pobierania świadczeń, w związku z którymi pracodawca nie ponosi kosztów np. zasiłek chorobowy, zasiłek opiekuńczy, świadczenie rehabilitacyjne, urlop bezpłatny.

>>> 3 <<<

Pozostałe zdarzenia – np. czasowe świadczenie pracy przez pracownika objętego przestojem ekonomicznym lub przebywania na zwolnieniu lekarskim finansowanym ze środków pracodawcy, pracodawca jest jedynie zobowiązany do rozliczenia się z DWUP po okresie wsparcia – procedura 1.2 – Rozliczenie po zakończeniu umowy (przejdź do procedury).

>>> 4 <<<

Informacje wymienione w pkt. 2 należy zawrzeć w formularzu 1.4 – Obowiązek informacyjny (do pobrania DOC):

 • Wypełniony i podpisany formularz należy zeskanować i dodać jako załącznik do dokumentu - ,,pismo w sprawie VIA-PS”.
  Nazwa pliku załącznika: obowiązek informacyjny, umowa 02000/CV-19/.........

  (maksymalna wielkość 1 MB)
 • Jak to zrobić? Po zalogowaniu na PRACA.GOV.PL należy wybrać złożony wniosek, a następnie wybrać ,,pismo w sprawie VIA-PS” i załączyć formularz 1.4.


Do pobrania:
FORMULARZ 1.4 – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

 

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt:
tel. 71 39 74 298, 71 39 74 110, 71 39 74 111 (pn-pt 8.00-15.00),
e-mail: tarcza@dwup.pl

 

Wykonanie: itp.wroc.pl Strony internetowe Wrocław