Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy Baner zdjęciowy
Prześlij odnośnik znajomemu Drukuj stronę Zapisz w formacie PDF

Powiadom znajomego o artykule

POMOC PO AKCEPTACJI WNIOSKU VIA-WOMP

PROCEDURA 1.1 – ZWROT ŚRODKÓW FINANSOWYCH

PROCEDURA 1.2 – ROZLICZENIE PO ZAKOŃCZENIU UMOWY

PROCEDURA 1.3 – WYPOWIEDZENIE UMOWY

PROCEDURA 1.4 – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY


PYTANIA I ODPOWIEDZI ZWIĄZANE Z PROCEDURAMI

 

 

PROCEDURA 1.1 – ZWROT ŚRODKÓW FINANSOWYCH
o wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

 

>>> 1 <<<

Zgodnie z § 3 umowy przedsiębiorca rozlicza się z otrzymanych środków finansowych po zakończeniu trwania wsparcia, jednak mając na uwadze różne faktyczne zdarzenia, które powodują, że przekazane środki stają się nienależne lub umowa zostaje wypowiedziana (wg przyczyn wymienionych w formularzu wypowiedzenia), przedsiębiorca dokonuje zwrotu otrzymanych środków.

>>> 2 <<<

Zwrot następuje po przekazaniu do DWUP informacji na formularzu 1.1 – Zwrot środków na rachunek DWUP (do pobrania XLS) nie później niż tego samego dnia, kiedy przedsiębiorca realizuje przelew.

>>> 3 <<<

Informację tę należy przesłać jako załącznik do maila na adres:  statuswomp@dwup.pl w dwóch wersjach - plik excel oraz skan pisma podpisanego przez uprawnioną osobę. Maksymalna wielkość załącznika 1MB.
A tytuł maila: zwrot środków, umowa 02000/CV-19/………, NIP ………


Do pobrania:
FORMULARZ 1.1 – ZWROT ŚRODKÓW NA RACHUNEK DWUP (COVID19)   
PROCEDURA 1.1 – ZWROT ŚRODKÓW FINANSOWYCH

 

 

 

PROCEDURA 1.2 – ROZLICZENIE PO ZAKOŃCZENIU UMOWY
o wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

 

>>> 1 <<<

Zgodnie z § 3 umowy przedsiębiorca rozlicza się z otrzymanych środków finansowych po zakończeniu trwania wsparcia w ciągu 30 dni.

>>> 2 <<<

Rozliczenie umowy należy złożyć na formularzu 1.2 – Rozliczenie otrzymanych środków na ochronę miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (do pobrania XLS) wraz z kopią przelewów dokonanych w ramach zwrotu niewykorzystanych środków.

>>> 3 <<<

Zwrotu niewykorzystanych środków zgodnie z §5 umowy należy dokonać na rachunek, z którego przedsiębiorca otrzymał środki, w czasie realizacji wsparcia. Zwrotu prosimy dokonywać w terminie tożsamym ze złożeniem rozliczenia, a w tytule przelewu prosimy wpisać: rozliczenie umowy 02000/CV-19/…, NIP …

>>> 4 <<<


Dokumenty należy przesłać bezwzględnie w dwóch formach:
• zalecamy przez ePUAP (informacja), ewentualnie w wersji papierowej na adres:
   Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy 
   al. Armii Krajowej 54
   50-541 Wrocław 
     
• oraz elektronicznej jako załącznik (pdf) do maila (maks. 1MB) na adres:
   tarcza-rozliczenie@dwup.pl
   w tytule podając: rozliczenie umowy 02000/CV-19/………, NIP ………

WSKAZÓWKI DLA PRACODAWCY DOTYCZĄCE PROCESU ROZLICZENIA

Przed wypełnieniem formularza rozliczeniowego 1.2 Wnioskodawca powinien zaktualizować wykazy pracowników (plik excel obowiązujący na dzień składania rozliczenia) osobno za każdy miesiąc (transzę) w zakresie rzeczywistego wydatkowania dofinansowania.

Zgromadzenie takich danych (plik excel będący załącznikiem do wniosku oraz takie aktualizacje w ilości odpowiadającej liczbie miesięcy wsparcia), pozwoli udokumentować prawidłowość rozliczenia, podczas procesu rozliczania i kontroli.

Aby zaktualizować dane należy zmienić w pliku excel następujące pola:

 • liczba miesięcy - proszę wpisać 1,
 • w przypadku obniżonego wymiaru czasu pracy należy wprowadzić rzeczywiste dane w kolumnie I - „wynagrodzenie brutto” (…) i kolumnie J – „czy pracownik objęty zwolnieniem ze składek ZUS”,
 • w przypadku przestoju ekonomicznego należy wprowadzić rzeczywiste dane w kolumnie H - „obniżona wysokość wynagrodzenia brutto” i kolumnie I - „czy pracownik objęty zwolnieniem ze składek ZUS”.

Wnioskodawca może zostać zobowiązany do przedłożenia w ciągu 14 dni zaktualizowanych wykazów pracowników (pliki excel), a także list płac, świadectw pracy, wypowiedzeń umów o pracę, deklaracji ZUS, wyciągów bankowych i innych dokumentów potwierdzających prawidłowość wykorzystania środków oraz zatrudnienia pracowników, za których otrzymał dofinansowanie.

UWAGA!
Wnioskodawca nie przesyła tych dokumentów
bez wyraźnego wezwania ze strony DWUP


Do pobrania:
FORMULARZ 1.2 – ROZLICZENIE OTRZYMANYCH ŚRODKÓW NA OCHRONĘ MIEJSC PRACY Z FGŚP  
PROCEDURA 1.2 – ROZLICZENIE PO ZAKOŃCZENIU UMOWY
 

 

 

PROCEDURA 1.3 – WYPOWIEDZENIE UMOWY
o wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

 

>>> 1 <<<

Zdarzenia powodujące rozwiązanie umowy – rezygnacja ze wsparcia na dotychczasowych zasadach:

 • rezygnacja z finansowania składek ZUS ze środków FGŚP;
 • rezygnacja w całości z jednego z narzędzi wsparcia np. przestoju ekonomicznego (gdy wniosek dotyczył obu form);
 • zmiana narzędzia wsparcia z przestoju ekonomicznego na obniżenie wymiaru czasu pracy lub odwrotnie;
 • skrócenie okresu wsparcia o 1 lub 2 miesiące.

>>> 2 <<<

Wypowiedzenie umowy przedsiębiorca składa na formularzu 1.3 – Wypowiedzenie umowy (do pobrania DOC) bezwzględnie w dwóch formach:
•  zalecamy przez ePUAP (informacja), ewentualnie w wersji papierowej na adres:
   Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy 
   al. Armii Krajowej 54
   50-541 Wrocław  
 
•  oraz elektronicznej jako załącznik (pdf) do maila (maks. 1MB) na adres:
   statuswomp@dwup.pl
   w tytule podając: wypowiedzenie umowy 02000/CV-19/………, NIP ………

>>> 3 <<<

Jeżeli wypowiedzenie umowy wiąże się ze zwrotem środków, prosimy zastosować procedurę 1.1 – Zwrot środków finansowych o wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych  (przejdź do procedury).

>>> 4 <<<

UWAGA!

 • jeżeli w następstwie wypowiedzenia umowy, Wnioskodawca złoży kolejny wniosek o dofinansowanie, to wypłata I transzy środków na podstawie nowego wniosku będzie możliwa do wypłaty dopiero po doręczeniu do DWUP oryginału wypowiedzenia poprzedniej umowy. Nie wstrzymuje to natomiast weryfikacji nowego wniosku.
 • jeśli złożenie wypowiedzenia zbiegło się z wypłatą kolejnej transzy, to otrzymane środki należy zwrócić niezwłocznie.


Do pobrania:
FORMULARZ 1.3 – WYPOWIEDZENIE UMOWY  
PROCEDURA 1.3 – WYPOWIEDZENIE UMOWY

 

 

 

PROCEDURA 1.4 – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
wynika z § 3 ust. 2 umowy na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników ze środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

 

>>> 1 <<<

Wnioskodawca ma obowiązek poinformować DWUP o każdej zmianie okoliczności mających wpływ na wysokość świadczenia. Termin w jakim należy zawiadomić DWUP to 7 dni od wystąpienia zdarzenia.

>>> 2 <<<

Rodzaj zdarzeń podlegających zgłoszeniu:

 • zmiana treści zawartego porozumienia (art. 15g ust. 11 ustawy Covid-19), w okresie pobierania świadczeń. Jeżeli zmiany w porozumieniu dotyczą zmiany lub rezygnacji z narzędzi wsparcia należy zapoznać się z procedurą 1.3 – Wypowiedzenie umowy (przejdź do procedury),
 • naruszenie postanowień zawartej umowy o przyznanie świadczeń poprzez wypowiedzenie umowy o pracę pracownikowi, na którego pracodawca otrzymał dofinansowanie,
 • rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem z przyczyn niezależnych od pracodawcy (np.  rozwiązanie umowy przez pracownika albo za porozumieniem stron, w związku z czym pracodawcy nie będzie przysługiwało dofinansowanie do wynagrodzenia tego pracownika),
 • okresy pobierania świadczeń, w związku z którymi pracodawca nie ponosi kosztów np. zasiłek chorobowy, zasiłek opiekuńczy, świadczenie rehabilitacyjne, urlop bezpłatny.

>>> 3 <<<

Pozostałe zdarzenia – np. czasowe świadczenie pracy przez pracownika objętego przestojem ekonomicznym lub przebywania na zwolnieniu lekarskim finansowanym ze środków pracodawcy, pracodawca jest jedynie zobowiązany do rozliczenia się z DWUP po okresie wsparcia – procedura 1.2 – Rozliczenie po zakończeniu umowy (przejdź do procedury).

>>> 4 <<<

Informacje wymienione w pkt. 2 należy zawrzeć w formularzu 1.4 – Obowiązek informacyjny (do pobrania DOC):

 • Wypełniony i podpisany formularz należy zeskanować i dodać jako załącznik do dokumentu - ,,pismo w sprawie VIA-PS”.
  Nazwa pliku załącznika: obowiązek informacyjny, umowa 02000/CV-19/.........

  (maksymalna wielkość 1 MB)
 • Jak to zrobić? Po zalogowaniu na PRACA.GOV.PL należy wybrać złożony wniosek, a następnie wybrać ,,pismo w sprawie VIA-PS” i załączyć formularz 1.4.


Do pobrania:
FORMULARZ 1.4 – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 
PROCEDURA 1.4 – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
 

 

 

Wykonanie: itp.wroc.pl Strony internetowe Wrocław